Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В „РОДОПИ 95“ АД

 

„РОДОПИ 95“ АД обработва лични данни на физически лица (субекти на данни) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент, GDPR), Закона за защита на личните данни и настоящата Политиката на дружеството за защита на личните данни.

 

  1. Администратор на личните данни

„РОДОПИ 95“ АД (Дружеството) е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент и Закона за защита на личните данни.

„РОДОПИ 95“ АД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 115097853, с адрес на управление: адрес:  с. Първенец, ПК 4110, Зеленчукова борса,  тел.: 032 69 00 79, електронна поща: rodopi95_ad@abv.bg

В „РОДОПИ 95“ АД има специално определено длъжностно лице по защита на данните. Връзка с длъжностното лице по защита на данните се осъществява на:

  1. Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството

Във връзка с предоставяните от него услуги, „РОДОПИ 95“ АД обработва лични данни относно следните субекти на данни:

(а) Физически лица – акционери, наематели, доставчици на стоки и услуги, други търговски контрагенти, работници и служители и кандидати за работа, кандидати за наематели;

(б) Лица, попаднали в обхвата на видеонаблюдението, осъществявано от страна на дружеството с цел сигурност, съхранение на собствеността на дружеството и охрана;

  1. Цели и правни основания за обработване

Дружеството обработва лични данни на физически лица за посочените по-долу цели при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:

(а) Изпълнение на договори;

(б) Изпълнение на законовите задължения на дружеството в областта на трудовото, счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, или на други законови задължения на дружеството по Закона за стоковите борси и тържищата, други нормативни актове, приложими към дейността му;

(в) Във връзка с изплащане на дивиденти на акционери на дружеството, записани в Акционерната книга на дружеството.

(г) Легитимни интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни, с цел:

– гарантиране сигурността на клиентите, служителите, посетителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа;

– други законосъобразни цели, като поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството и защита на правните интереси на дружеството по съдебен и извънсъдебен ред.

  1. На кого се предават или разкриват личните данни

Лични данни се предоставят на:

(а) страна по договор, за целите на неговото изпълнение;

(б) Данъчни, митнически и други публични органи, в съответствие с приложимото законодателство;

(в) Търговски дружества, предоставящи услуги по охрана, видеонаблюдение, застраховане, одит, разработка и поддръжка на ИТ системи, в качеството на обработващи или администратори на лични данни.

  1. Срок на съхранение на личните данни

Сроковете за съхранение на личните данни, събирани и обработвани от дружеството, са в съответствие с нормите на българското законодателство.

  1. Сигурност на личните данни

Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

  1. Права като субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права:

(а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;

(б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

(в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Общия регламент;

(г) право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

(д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

(е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие;

(ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на „РОДОПИ 95“ АД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни документи. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице.

Субектите на данни могат да се обръщат по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права съгласно Общия регламент към длъжностното лице по защита на данните на РОДОПИ 95 АД.

  1. Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

  1. Общи разпоредби:

Предоставената тук информация е актуална към 23.05.2018г. и подлежи на периодична актуализация.