Управление на дружеството

История

„Родопи 95“ е акционерно дружество, регистрирано през 1995 г. от собствениците на разпределеното във вид на купюри имущество на ТКЗС в ликвидация с. Първенец.
През 2000 г. Дружеството изкупува прилежащите земи от ДФЗ, съгласно тогава действащия закон. В периода след 2000 год. са закупени сградния фонд на бившите общински фирми „Спектър“ и „АХМСС“ и прилежащите земи.
Сега дружеството разполага с 215 000 кв. м собствена земя и сгради с разгъната застроена площ – 95 000 кв.м.
Служителите на Родопи 95 АД работят в екип, чиято основна цел е да осигури най-добрите условия за търговия на наемателите, както и да осигури охрана, ред, достъп и чистота.
„Родопи 95“ АД разполага със собствена оранжерия за производство на земеделска продукция. Оранжериите са с богата традиция и опит в отглеждането на зеленчуци. Към момента са засети площи със салата и айсберг, с гарантиран произход и качество.
30 000 кв.м от оранжериите се ползват от индийска фирма „ Юрофийлдс БГ“ ЕООД. За производство на посадъчен материал- картофи, който се изнася в Европа.

Акционери

От 03.06.2019 г. започна изплащането на дивидент на акционерите за 2018 г. 

Редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите

Родопи 95“  АД  с. Първенец  общ. Родопи,  обл. Пловдивска

 

Управителният съвет на  “Родопи 95“  АД  с. Първенец Ви уведомява, че на основание чл.223 от ТЗ и чл.20 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно  отчетно общо събрание на акционерите на 04.05.2019 год. от 10:00 часа в салона на Читалище „Съзнание” с. Първенец, обл. Пловдивска при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 год.

    Проект за решение: ОСA приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 год.

  1. Доклад на независим регистриран одитор върху Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.

    Проект за решение: ОСA приема доклада на независимия регистриран одитор върху  Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.

  1. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. – заверен от регистриран одитор – дипломиран експерт-счетоводител.

   Проект за решение: ОСA приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.

  1. Избор на независим одитор – дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одит през 2019 год.

     Проект за решение: ОСA избира предложения от УС независим одитор Валентина  Вълева Узунова  за извършване на одит през 2019 год.

  1. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 год.

    Проект за решение: ОСA приема предложението на УС  за разпределение на печалбата  за 2018 год.

  1. Промяна в Устава на дружеството.

    Проект за решение: ОСA приема предложените на събранието промени в Устава на дружеството.

  1. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 год.

    Проект за решение: ОСA освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 год.

  1. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 год.

    Проект за решение: ОСA освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 год.

 

 

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите  от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден   в седалището на дружеството – ЦСД с. Първенец, общ. Родопи.

Поканват се всички акционери или упълномощените от тях лица да присъстват.

Регистрацията за участие се извършва в деня на събранието от 08:00 часа  и приключва в  10:00 часа.

Всички акционери или техни представители се легитимират  при регистрацията с лична карта /личен паспорт/, нотариално заверено пълномощно съдържащо: трите имена, ЕГН на упълномощителя, постоянен адрес,  трите имена и ЕГН  на упълномощеното лице.

Всеки пълномощник може да представлява не повече  от 20 /двадесет/ акционера.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ ОС ще се проведе на 18.05.2019 год. от 10:00 часа на същото място и същия дневен ред.

 

Председател на УС:                                                                                                                                                                                                     / Иван Грозданов /